Buhalterinė apskaita

Buhalterinės paslaugos

 • Pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas;kasos dokumentų registravimas;
 • banko dokumentų registravimas;
 • avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
 • trumpalaikio turto suminė apskaita sandėlyje;
 • darbo užmokesčio apskaita, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą;
 • darbo laiko apskaitos žiniaraščio sudarymas;
 • priėmimas, atleidimas iš darbo, bei pažymų išdavimas;
 • įsakymai, sprendimai, susirinkimų protokolai; reikalingų žurnalų pildymai
 • darbo sutarčių surašymas.
 • kelionės lapų pildymas;
 • nurašymo aktų paruošimas;
 • apskaitos registrų sudarymas.
LR Vyriausybės įstatymais numatytų deklaracijų ataskaitų ruošimas ir pildymas

 • mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
 • mėnesinės SODROS ataskaitos;
 • mėnesinės VMI deklaracijos;
 • mėnesinės, ketvirtinės ir metinės statistinės ataskaitos;
 • kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI;
 • ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;
 • paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan.
Finansinių ataskaitų sudarymas

 • pelno (nuostolio) ataskaita;
 • pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
 • balansas;• kapitalo pokyčių ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • metinės finansinės ataskaitos;
 • paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.
Atstovavimas klientui valdiškose institucijose bei kredito įstaigose

 • Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI);
 • Valstybinėje socialinio draudimo fondo valdyboje (Sodra);
 • Juridinių asmenų registre (JAR);
 • Bankuose ir kitose kredito institucijose;
 • Kitose kliento nurodytose įstaigose;
 • Įmonių registravimas, pertvarkymas, akcijų perleidimo įforminimas;
 • Įmonių registravimas PVM mokėtoju.
Papildomos buhalterinės paslaugos

 • Inventorizacijos atlikimas.
 • Skolų suderinimas su kliento pirkėjais, tiekėjais atliekant metinę skolų inventorizaciją;
 • Skolų suderinimas su VMI ir Sodra;• Įmonės apskaitos politikos paruošimas;
 • Įmonės dokumentų archyvo sudarymas.
Apleistos buhalterijos tvarkymas

Jeigu Jūsų įmonės buhalterinė apskaita kurį laiką nebuvo vedama arba norite įsitikinti, kad įmonės buhalterinė apskaita yra tvarkoma pagal galiojančius LR teisės aktus, kreipkitės į mus.

Mūsų patyrę buhalteriai sutvarkys Jūsų įmonės apleistą apskaitą, ištaisys klaidas, pakonsultuos apskaitos ir mokesčių klausimais. Už savo parengtų ataskaitų teisingumą prisiimame visišką atsakomybę nuo to momento, kai Jūs patikite savo apskaitą mums.